Pomet 5 Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administrator Danych Osobowych

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego „Pomet” z siedzibą przy ul. Partyzantów 5 we Wronkach, adres poczty elektronicznej: sekretariat@pomet-wronki.com.pl, numer telefonu: +48 67 25 40 431, [dalej: Administrator]

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Marcina Włodarza, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres email: iod@pomet-wronki.com.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania danych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu:

  • nawiązania kontaktu (na podstawie wyrażonej zgody)
  • realizacji umowy oraz podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy
  • informowania o produktach i usługach Administratora

Prawnie uzasadniony interes

Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest marketing i informowanie o oferowanych produktach i usługach występujących po stronie Administratora oraz dochodzenie i obrona roszczeń.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu

Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług oraz przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora, na mocy przepisów prawa.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania zgody oraz po upływie czasu przechowywania kopii bezpieczeństwa (30dni). 

Uprawnienia

Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”. W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jest Pani/Pan również uprawiona/y do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Jeżeli przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody, cofnięcie jej jest możliwe w każdym czasie i pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja co do wymogu podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usługi, a nie podanie tych danych będzie skutkowało odmową świadczenia usługi, w tym brakiem możliwości nawiązania kontaktu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.