Ogłoszenie o przetargu

Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego „POMET” we Wronkach ul.Partyzantów 5 działając na podstawie przepisów Ustawy o Przedsiębiorstwach Państwowych , Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz Ustawa o gospodarce nieruchomościami ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Partyzantów 5 we Wronkach na okres 20 lat:

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Partyzantów 5 we Wronkach- działka nr 1443

1. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w posiadaniu Państwowego  Przedsiębiorstwa Przemysłu Metalowego PPPM POMET Wronki - użytkowanie wieczyste i prawo własności budynków i budowli
2. przedmiot dzierżawy – część nieruchomości wyżej oznaczonej o łącznej powierzchni 2500 m2. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy - na cele związane z resocjalizacją osób pozbawionych wolności - prowadzenia działalności gospodarczej w tym możliwość wybudowania przez dzierżawce hali produkcyjnej. Dzierżawca zobowiązany będzie do zatrudnienia osób pozbawionych wolności osadzonych z ZK Wronki.
3. roczny czynsz dzierżawny – stawka wywoławcza 150 000 zł netto + VAT
4. informujemy, że możliwość dojazdu do terenu dzierżawionej  nieruchomości istnieje tylko przez teren PPPM Pomet  Wronki.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 15.10.2018 r. w siedzibie  PPPM POMET Wronki przy ulicy Partyzantów 5  w dniu o godz.10 00
6. Pisemne oferty należy złożyć w kopercie zawierającej dwie odrębne, zamknięte koperty z napisem  „przetarg” najpóźniej w dniu przetargu w sekretariacie przedsiębiorstwa
do godziny 900.
7. Sporządzona w języku polskim pisemna oferta, złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta- Przetarg” powinna zawierać:
    • dane dotyczące oferenta (imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy z adresem siedziby firmy),
    • datę sporządzenia oferty,
    • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
    • proponowany roczny czynsz dzierżawny,
    • kopię dowodu wpłaty wadium
8. W przypadku składania dokumentów drogą pocztową liczy się data ich wpływu.
9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 15 375 zł brutto stanowiącej miesięczny koszt dzierżawy.
10. Wadium należy wpłacić na konto Bank PEKAO S.A. 26124037541111000043727559 najpóźniej w przeddzień przetargu z dopiskiem „przetarg”
11. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. O uznaniu, że wadium zostało wpłacone w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na konto Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone najpóźniej do dnia 18.10.2018 roku na wskazany rachunek bankowy. O uznaniu, że wadium zostało wpłacone w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na konto

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja projektu powtarzalnego i wybudowanie nowej siedziby Posterunku Policji w Iłowie - Osada przy ul. Jagiellońskiej, działka nr 842/10.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu uzdatniania ciepłej wody użytkowej oraz systemu klimatyzacji izolatki w budynku szpitala w Areszcie Śledczym w Poznaniu.

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych w tzw. trybie "zaprojektuj i wybuduj" dla zadania pn. "Remont placów spacerowych w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu".

Zaproszenie do złożenia oferty - plik *.PDF